با اطمینان خرید کنید

پاورپوینت فهرست بهاء راهداری سال 96

پاورپوینت فهرست بهاء راهداری سال 96

 پاورپوینت فهرست بهاء راهداری سال 96

درس : متره و برآورد

دستور العمل کاربرد

 

2-4 در کارهایی که از طریق مناقصه واگذار میشوند ، چنانچه جمع مبلغ برآورد ردیف های ستاره دار ، نسبت به جمع مبلغ برآورد ردیف های فهرست بها (پایه و غیر پایه) بدون اعمال هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ، در این رشته ، بیشتر از 30 درصد باشد ،     لازم است دستگاه اجرایی قبل از انجام مناقصه شرح و بهای واحد تمامی ردیف های ستاره دار در آن رشته را پس از تصویب ، همراه با تجزیه قیمت مربوط ، به دبیر خانه شورای عالی فنی ، در سازمان برنامه وبودجه کشور ارسال کند تا پس از رسیدگی و تصویب ، توسط شورای عالی فنی ،( بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار) ملاک عمل قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگزار میشوند ، سقف یاد شده به ترتیب 15 و 10 درصد خواهد بود.

2-7 هنگام تهیه برآورد به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و ردیف های غیر پایه مربوطه به آن هزینه های زیر ، طبق روش تعیین شده در بند 2-8 ، اعمال میشوند.

2-7-1 ضریب بالاسری که شرح اقلام آن به عنوان پیوست 1 درج شده است ، برابر 1/15 برای کارهایی که بصورت مناقصه و برابر 1/1 برای کارهایی که بصورت ترک تشریفات مناقصه واگذار میشوند.

2-7-2 هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق دستور العمل پیوست 2

2-7-3 در برآورد کارهای نگهداری راه اهن بر اساس این فهرست بها ، ضریب منطقه ای اعمال نمی شود.

2-4-7 در بهای واحد ردیف های این فهرست بها، تمام هزینه های مربوط به  بیمه عوامل انسانی لحاظ شده است . در صورت تامین مالی بخشی از قرارداد از قبال موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور ، سهم بیمه کارفرما مانند دیگر قرارداد های پیمانکاری حوزه طرح های تملک داراییهای سرمایه ای است

2-8 برای برآورد هزینه اجرای هر کار ، مقادیر اقلام آن ، بر اساس اقدامات و فعالیت های مورد نیاز نگهداری محاسبه شده و برحسب ردیف های این فهرست بها و ردیف های غیر پایه مربوطه ، اندازه گیری می شود. فهرستی که شامل شماره ، شرح ، واحد آن ردیف است از جمع مبلغ ردیف های مربوط به هر فصل ، مبلغ فصل ، و از جمع مبالغ فصل ها ، جمع مبلغ ردیف ها ی فهرست بها برای کار مورد نطر ، به دست می آید. ضریب بالاسری و هزینه برچیدن کارگاه ، به آن اضافه میشود ، نتیجه ، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود. به مدارک یاد شده ، کلیات ، مقدمه فصلها و پیوست های 1 ، 2 و 3 ضمیمه شده ، مجموعه تهیه شده ، به عنوان دفترچه فهرست بها و مقادیر کار ، نامیده میشود.

3- در ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ  ﮐﻪ  ﺑﺮاي  ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ  اﺟﺮاي  آنﻫﺎ ، ﺑﯿﺶ  از ﯾﮏ  رﺷﺘﻪ  ﻓﻬﺮﺳﺖ  ﺑﻬﺎي  ﭘﺎﯾﻪ  ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ، ﻓﻬﺮﺳﺖ  ﺑﻬﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﯾﺎ ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ  اﺟﺮاي  ﻫﺮ ﺑﺨﺶ  از ﮐﺎر ﮐﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ ﯾﮏ  رﺷﺘﻪ  اﺳﺖ ، ﻃﺒﻖ  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻬﺮﺳﺖ  ﺑﻬﺎي  ﭘﺎﯾﻪ  رﺷﺘﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﺗﻬﯿﻪ  ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﻬﺮﺳﺖ  ﺑﻬﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﯾﺎ ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ  اﺟﺮا ﮐﻪ  ﺑﻪ اﯾﻦ  ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﺮاي  ﺑﺨﺸﻬﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮐﺎر ﺗﻬﯿﻪ  ﻣﯽﺷﻮد، ﻫﻤﺮاه  ﺑﺎ ﺑﺮگ  ﺧﻼﺻﻪ  ﺑﺮآورد ﮐﻪ  ﺑﺮآورد ﺑﺨﺸﻬﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ  و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ  ﻧﯿﺰ در آن  ﻣﻨﻌﮑﺲ  اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻓﻬﺮﺳﺖ  ﺑﻬﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﯾﺎ ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ  اﺟﺮاي  ﮐﺎر، ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻠﺤﻖ  ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ  ﻧﻮع  ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ  ﻓﻬﺮﺳﺖ  ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺑﺮﭼﯿﺪن  ﮐﺎرﮔﺎه برای کل کار (تمام رشته ها)تهیه میشود

4- ﻣﻬﻨﺪس  ﻣﺸﺎور ﯾﺎ واﺣﺪ ﺗﻬﯿﻪ  ﮐﻨﻨﺪه  ﺑﺮآورد ﺑﺎﯾﺪ، ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﮐﺎﻣﻞ  ﻣﺼﺎﻟﺢ ، و ﺗﺠﻬﯿﺰات  و ﻣﻨﺒﻊ  ﺗﻬﯿﻪ  آن ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  ﻫﺮ ﻧﻮع  اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  درﺑﺎره  آن ﻫﺎ را ﮐﻪ  از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ  ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده  و ﻻزم  اﺳﺖ  ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺮاي  اراﺋﻪ  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ آن آﮔﺎﻫﯽ  داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻬﯿﻪ  و در ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﻓﻨﯽ  ﭘﯿﻤﺎن  درج  ﮐﻨﺪ.

 5- ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﯾﺎ واﺣﺪ ﺑﺮآورد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ، ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻂ و اﺑﻨﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ردﯾﻔﻬﺎي ﮐﺎري ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺧﻂ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻧﺤﻮه اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي آن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ را در اﺳﻨﺎد ارﺟﺎع ﮐﺎر و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﭘﯿﻤﺎن، اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻨﺎ ﻣﻨﻀﻢ ﻗﺮارداد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﯿﺰ ﺷﻮد.

6- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ (ﻣﻨﺪرج در ﮐﻠﯿﺎت اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ) ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻨﺪ ردﯾﻒﻫﺎي ﮐﺴﺮی های ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد

کلیات فهرست بها

1- مفاد کلیات ، مقدمه فصل ها و شرح ردیف ها ،اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.

2- ﺷﺮح  ردﯾﻒ ﻫﺎ و ﺷﺮح  درج  ﺷﺪه  در ﻣﻘﺪﻣﮥ  ﻓﺼﻞ ﻫﺎ و ﮐﻠﯿﺎت ، ﺑﻪ  ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﮐﻨﻨﺪة  ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﮐﺎﻣﻞ  ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ، ﺑﻠﮑﻪ  ﺑﻬﺎي  واﺣﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ  از ردﯾﻒ  ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﭘﯿﻤﺎن و ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﻓﻨﯽ  اﻧﺠﺎم  ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ،   ﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ  ﻗﺎﺑﻞ  ﭘﺮداﺧﺖ  اﺳﺖ  ﮐﻪ  ﮐﺎر، ﻃﺒﻖ  دﺳﺘﻮرﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﺷﺪه  در اﯾﻦ  ﻓﻬﺮﺳﺖ  ﺑﻬﺎ و ردﯾﻒ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ.

3- ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي  اﯾﻦ  ﻓﻬﺮﺳﺖ  ﺑﻬﺎ، ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻫﺰﯾﻨﮥ  اﺟﺮاي  ﮐﺎرﻫﺎي  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ   ﻧﮕﻬﺪاري، ﺗﻌﻤﯿﺮ روﺳﺎزي و اﺑﻨﯿﻪ ﺧﻄﻮط راهآﻫﻦ ﺑﻮده  و ﺷﺎﻣﻞ  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي  ﺗﺄﻣﯿﻦ  و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي  ﻧﯿﺮوي  اﻧﺴﺎﻧﯽ ، ﻣﺎﺷﯿﻦ  آﻻت  و اﺑﺰار وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺗﺄﻣﯿﻦ  ﻣﺼﺎﻟﺢ  ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺷﺎﻣﻞ ، ﺗﻬﯿﻪ ، ﺑﺎرﮔﯿﺮي ، ﺣﻤﻞ  و ﺑﺎراﻧﺪازي  ﻣﺼﺎﻟﺢ ، ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ  ﻣﺼﺎﻟﺢ  در ﮐﺎرﮔﺎه ، اﺗﻼف  ﻣﺼﺎﻟﺢ ، و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ، اﺟﺮاي  ﮐﺎﻣﻞ  ﮐﺎر اﺳﺖ.

4- .ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي  اﯾﻦ  ﻓﻬﺮﺳﺖ  ﺑﻬﺎ، ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي  ﮐﺎﻣﻠﯽ  ﺑﺮاي  اﻧﺠﺎم  ﮐﺎر، ﻃﺒﻖ  ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﻓﻨﯽ  اﺳﺖ . ﻫﯿﭻ  ﮔﻮﻧﻪ  اﺿﺎﻓﻪ ،  ﺑﻬﺎﯾﯽ  ﺑﺎﺑﺖ  ﺳﺨﺘﯽ زﻣﯿﻦ ﻋﻤﻖ  ﯾﺎ ارﺗﻔﺎع ، ﺗﻌﺒﯿﻪ  ﺳﻮراخ ، ﺑﺎرﮔﯿﺮي ، ﺣﻤﻞ ، ﺑﺎراﻧﺪازي  و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ  اﺟﺮاي  ﮐﺎر را ﻣﺸﮑﻠﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺨﺼﻮص  ﮐﻨﺪ، ﺟﺰ آﻧﭽﻪ  ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ  در اﯾﻦ  ﻓﻬﺮﺳﺖ  ﺑﻬﺎ ﺑﺮاي  آن  ﺑﻬﺎ ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ  ﺷﺪه  اﺳﺖ ، ﻗﺎﺑﻞ  ﭘﺮداﺧﺖ  ﻧﯿﺴﺖ.

5- ﻣﺒﻠﻎ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ  ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي، ﺑﺎﻻﺳﺮي و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي  ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺑﺮﭼﯿﺪن  ﮐﺎرﮔﺎه ، در ﺻﻮرﺗﯽ  ﮐﻪ  در ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ  اﺟﺮاي  ﮐﺎرﻣﻨﻀﻢ  ﺑﻪ  ﭘﯿﻤﺎن ، ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه  ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ  ﭘﺮداﺧﺖ  اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﺑﺮآورد، ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ

  • فصل اول : نگهداری خط و ابنیه
  • فصل دوم : ماشین آلات مکانیزه خط
  • فصل سوم : کارهای ماشینی
  • فصل چهارم : کارهای دستمزدی
  • فصل پنجم : مصالح مورد نیاز نگهداری راه آهن
  • پیوست 1 : شرح اقلام هزینه های بالاسری
  • پیوست 2 : دستورالعمل تجهیز کارگاه

 

 

متن بالا فقط قسمتی از اسلایدهای  پاورپوینت میباشد، بعد از پرداخت آنلاین ، نسخه کامل فایل را دانلود نمایید 

تعداد اسلاید : 34
فرمت: پاورپوینت با قابلیت ویرایش  ppt

مناسب برای ارایه کلاسی  در کنفرانس ها

فروشگاه ما زیر مجموعه سایت filesell می باشد  که  دارای نماد اعتماد الکترونیکی  دو ستاره  وثبت شده در سامانه ساماندهی می باشد ( از بخش پیوندها قابل بررسی می باشد) بنابراین میتوانید با خیالی آسوده اقدام به خرید با درگاه های امن بانکی  نمایید

در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی ویا ایمیل سایت (بخش تماس با ما) مشکل خود را اعلام بفرمایید

در صورت نارضایتی ازفایل میتوانید مبلغ خود را پس بگیرید

با توجه به محدودیت های ایجاد شده توسط برخی از بانکها در خریدهایی با مبالغ کمتر از 5000 تومان مانند بانک ملی و ...،خواهشمند است جهت انجام این قبیل خریدها از کارتهای سایر بانکهای بدون محدودیت مبلغ استفاده فرمایید

در هنگام خرید حتما ایمیل یا شماره تلفن خود را ثبت و نمایید در غیر این صورت کد رهگیری بانکی را حفظ نمایید امکان رهگیری فقط با موارد فوق امکان پذیر است

امکان 10 بار دانلود با یک پرداخت در 5 روز اینده وجود دارد

 

 

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,950 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fehrest-baha-rahdari-96-_1921329_6713.zip8.9 MB

پاورپوینت دستورالعمل تعدیل آحاد بها

پاورپوینت دستورالعمل تعدیل آحاد بها  پاورپوینت دستورالعمل تعدیل آحاد بها                 متن بالا فقط قسمتی از اسلایدهای   پاورپوینت میباشد، بعد از پرداخت آنلاین ، نسخه کامل فایل را دانلود نمایید   تعداد اسلاید : 31 فرمت: پاورپوینت با قابلیت ویرایش  ppt مناسب برای ارایه کلاسی  در کنفرانس ها فروشگاه ما زیر مجموعه سایت filesell می باشد  که  دارای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 4,950 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت فهرست بهای تاسیسات برقی 96

پاورپوینت فهرست بهای تاسیسات برقی 96  پاورپوینت فهرست بهای تاسیسات برقی 96         فهرست مطالب چراغ های فلورسنت چراغ ها با لامپ های کم مصرف چراغ های صنعتی چراغ های فضای آزاد چراغ های مخصوص سیمها کابلهای فشار ضعیف کابلشوها کابلهای فشار متوسط سرکابل ها و مفصل ها کلید های و پریز ها لوله های فولادی لوله های پی.وی.سی وسایل فشار ضعیف تابلویی وسایل اندازه گیری وسایل فشار متوسط ضعیف تابلویی مولد های برق حازن های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 4,950 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت فهرست بهای تاسیسات مکانیکی 96

پاورپوینت فهرست بهای تاسیسات مکانیکی 96   پاورپوینت فهرست بهای تاسیسات مکانیکی 96   این فهرست بها که به تاسیسات مکانیکی داخل ساختمان اختصاص دارد، تاسیسات مکانیکی محوطه یک یا چند ساختمان را نیز شامل می شود. شبکه هاي آب و فاضلاب محوطه هاي بزرگ، مانند شهرکها، خارج از دامنه کاربرد این فهرست است. شرح ردیف ها و موارد درج شده در کلیات و مقدمۀ فصل ها، به تنهایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست . بهاي واحد هر یک از ردیفها در ص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 4,950 تومان 10% تخفیف