با اطمینان خرید کنید

پاورپوینت مالیات بیمه موارد مرتبط مشاور

 

 

بیمه

بیمه همچون چتری بزرگ در زمینه های مختلف روی زندگی مردم، جوامع بشری و فعالیت هایشان سایه می گستراند و محیطی امن برای جبران خسارت های مردم ایجاد می کند.
با تشكيل سازمان بيمه هاي اجتماعي در سال 1332، كارگران شاغل در فعاليتهاي پيمانكاري ، جزء اولين گروههائي بوده اند كه تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند. بنا به موقعيتهاي زماني در زمينه نحوه محاسبه و وصول حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي پيمانكاري، بخشنامه ها و دستورالعملهاي متعددي صادر شده است كه بعضا" براي مدت زمان معين و برخي كماكان از قابليت اجرايي برخوردار است. لذا كليه بخشنامه و دستورالعملهاي پيمانكاري با توجه به قوانين و مقررات و تصويب نامه هاي شوراي عالي تامين اجتماعي مورد بازنگري قرار گرفته و پس از حذف زوائد ماده 38 قانون تامين اجتماعي جايگزين كليه بخشنامه ها و دستورالعملهاي صادره قرارگرفت.

قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني : 

الف: شرايط لازم 
طبق مصوبات 129و133 شورايعالي تامين
اجتماعي قراردادهائي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني تلقي مي گردند كه دو شرط زير را تواما" دارا باشند: 
1-  قرارداد براساس فهرست بهاء پايه سازمان برنامه وبودجه ( قراردادهاي پيمانكاري ) با ضوابط تيپ سازمان مزبور ( قراردادهاي مشاوره اي ) منعقد شده باشد. 
2 - تمام يا قسمتي از بودجه عمليات از محل اعتبارات عمراني دولت ( اعتبارات عمراني ملي، منطقه اي، استاني
) تامين شده باشد.
ب: نحوه احتساب حق بيمه پيمانهاي طرحهاي عمراني 
ماخذ حق بيمه كليه قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني براساس مصوبات
129و 143 شورايعالي تامين اجتماعي از تاريخ 63/4/16 به بعد بشرح ذيل مي باشد: 
1 - حق بيمه قراردادهاي مشاوره اي مقطوعا" 14 درصد ناخالص كاركرد بعلاوه 6/1 درصد بعنوان حق بيمه بيكاري جمعا" به ميزان 6/15 درصد ناخالص كاركر مي باشد.
(سهم پيمانكار 6/3 درصد و سهم كارفرما 12 درصد ) 

2 - حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري( اجرايي ) مقطوعا" 6 درصد ناخالص كاركر بعلاوه 6 دهم درصد بعنوان بيمه بيكاري جمعا" به ميزان 6/6 درصد ناخالص كاركرد مي باشد( 6/1 درصد سهم پيمانكار و 5 درصد سهم كارفرما ) 

تذكر1 : حق بيمه بيكاري از تاريخ 69/5/6 بشرح مندرج در بند1 و2 محاسبه مي گردد. 
تذكر2 : طبق مصوبه شماره 4409 مورخ 66/5/18 شورايعالي تامين اجتماعي در صورتيكه پيمانكاران مجري قراردادهاي مشمول طرحهاي عمراني بخشي از اجراي عمليات موضوع پيمان را طي قرارداد به پيمانكاران فرعي واگذار نمايند چنانچه حق بيمه متعلق به قرارداد اصلي پرداخت شود، وصول حق بيمه بابت قرارداد پيمانكار فرعي منتفي خواهد بود. 
تذكر3 : طبق نظريه كتبي دفتر فني سازمان مديريت و برنامه ريزي( سازمان برنامه و بودجه سابق ) كليه قراردادهائي كه به منظور اجراي عمليات ساختماني با متراژ زير بنا مطابق بخشنامه 2000/54/2700/102 مورخ مرداد 75( حداكثر2000 مترمربع ) منعقد شوند براساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه تلقي مي شوند بنابراين در صورتي كه بودجه آنها از محل اعتبارات طرحهاي عمراني تامين گردد مشمول مصوبات 129و143 شورايعالي تامين اجتماعي بوده و حق بيمه و بيمه بيكاري آنها به ترتيب به ماخذ 6 درصد و 6/0 درصد( جمعا" 6/6درصد ) خواهد بود. 
 
قراردادهاي غيرعمراني: 
 
 
الف - مشمولين 
كليه قراردادهاي فاقد شرايط اشاره شده در بخش طرحهاي عمراني، قراردادهاي غير عمراني تلقي شده و حق بيمه اين قبيل قراردادها برابر مقررات ومصوبات شورايعالي تامين اجتماعي بشرح آتي محاسبه و وصول مي گردد. 
ب - نحوه و چگونگي احتساب حق بيمه. 
نحوه احتساب قراردادهاي غير عمراني با توجه به مصوبات شورايعالي تامين اجتماعي بشرح زير مي باشد: 
1 - قراردادهاي منعقده قبل از مهر65: 
در مورد قراردادهاي فوق به لحاظ اينكه در حال حاضر تقريبا" تمامي اين قراردادها به اتمام رسيده، نياز به توضيح نيست و صرفا" جدول ضرائب مربوطه جهت استفاده احتمالي ضميمه است.
فرمول محاسبه حق بيمه قرارداد به ترتيب زيراست: 

( 27% ضريب دستمزد عمليات قرارداد× كل ناخالص كاركرد= حق بيمه قرارداد ) 
2 - قراردادهاي منعقده از مهر 65 لغايت 70/1/23 
ضريب دستمزد قراردادهائي كه از تاريخ 65/7/1 لغايت 70/1/23 منعقد شده اند با توجه به نوع عمليات قرارداد

فرمول محاسبه حق بيمه قرارداد به ترتيب زير است: 
( 27%×ضريب دستمزد عمليات قرارداد× كل ناخالص كاركرد= حق بيمه قرارداد ) 
3 - قراردادهاي منعقده از 70/1/24 به بعد. 
به موجب مصوبات مورخ 0/1/24 و73/9/7 شورايعالي تامين اجتماعي، ضرائب واحدهاي همانند طرحهاي عمراني براي محاسبه قراردادهاي غير عمراني در نظر گرفته شده است، كه اين امر تسهيلات زيادي را در جهت وصول حق بيمه و صدور مفاصاحساب پيمانكاران فراهم آورده است و به استناد مصوبه مورخ 70/1/24 حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور از تاريخ مذكور به بعد با توجه به تعهد طرفين و نحوه اجراي كار به ترتيب زير محاسبه مي گردد. 

 

مالیات تکلیفی:

طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم کارفرما موظف است از هر مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار (حق الزحمه ها و کارمزد های رد و بدل شده ) درصدی را به عنوان علی الحساب مالیاتی کسر و به حساب اداره دارایی مربوطه واریز نماید. درواقع متعهد اصلی ، پیمانکار است ولی قانونگذار تعهد واریز را بر دوش کارفرما نهاده است. اگر کارفرما از این مسوولیت سرباز زند ، طبق تبصره ۶ ذیل ماده ۱۰۴ موصوف، اداره مالیاتی می تواند مبلغ موصوف را از کارفرما مطالبه نماید و درصورت عدم پرداخت، از حسابهای وی کسر و وصول نماید. بعلاوه بر اساس مفاد ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می‌باشند در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% مالیات پرداخت نشده نیز خواهد بود. لذا عدم کسر مالیات و عدم پرداخت آن  توسط مکلفین مانع از مطالبه مالیات بر درآمد از مودیان (دریافت کنندگان وجوه) نخواهد بود.
طبق تبصره ۲ ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه مکلف به کسرمالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسوولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دوسال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برmaliyat bime ای پرداخت مالیات های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده اند نخواهد بود.
نکات حائزاهميت در مورد ماليات‌هاى تکليفى پيمانکاران و مهندسين مشاور:
مقررات حاکم بر قراردادهائى که قبل از سال ۱۳۵۲ پيشنهاد آنها تسليم شده در صورتى‌که اين قراردادها کماکان ادامه داشته باشند. همان مقررات قبلى مندرج در قانون ماليات‌هاى سال ۱۳۴۵ و اصلاحيه‌هاى تا تاريخ پيشنهاد قراردادها خواهد بود.
مقررات حاکم بر قراردادهائى که پيشنهاد آنها از ۱/۱/1352 تسليم شده باشد همان مقررات اصلاحى ماده ۷۶ قانون ماليات‌هاى مستقيم و اصلاحيه‌هاى بعدى آن خواهد بود.
مقررات حاکم بر قراردادهائى که پيشنهاد آنها از 1368/1/1به بعد تسليم شده باشد مفاد قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب 1366/12/3 خواهد بود.
بديهى است نرخ ماليات قراردادهاى پيمانکارى و مهندسين مشاور تابع مقررات زمان انعقاد قرارداد بوده اگرچه قراردادهاى مزبور بعد از آن و تاکنون هم ادامه داشته باشند.
مالیات بر ارزش افزوده

در ابتدا بايد گفت كه اصولاً جامعه به عنوان يك واقعيت عيني داراي يك شخصيت حقوقي است. اين شخصيت حقوقي مانند هر پديده ديگر داراي هزينه‌هايي است كه اصولاً بايد از طرف افراد آن جامعه تأمين شود. منتها چون در كشور ما، محصولي به نام نفت و مشتقات آن وجود دارد اساساً كمتر به اخذ ماليات توجه مي‌شود زيرا نفت خيال همه را راحت كرده و تا زماني كه اين محصول گران‌قيمت در اختيار دولت است، ماليات اهميت چنداني ندارد. برعكس، در كشورهايي كه منبعي مانند نفت وجود ندارد، مردم براي قوام جامعه خود از حيث اقتصادي و مالي ناگزيرند مبلغي را بابت ماليات به كنار نهند تا صرف امور عمومي‌شود.

 

متن بالا فقط قسمتی از اسلایدهای  پاورپوینت میباشد، بعد از پرداخت آنلاین ، نسخه کامل فایل را دانلود نمایید 

تعداد اسلاید : 45
فرمت: پاورپوینت با قابلیت ویرایش

 

فروشگاه ما زیر مجموعه سایت filesell می باشد  که  دارای نماد اعتماد الکترونیکی  دو ستاره  وثبت شده در سامانه ساماندهی می باشد ( از بخش پیوندها قابل بررسی می باشد) بنابراین میتوانید با خیالی آسوده اقدام به خرید با درگاه های امن بانکی  نمایید

در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی ویا ایمیل سایت مشکل خود را اعلام بفرمایید

در صورت نارضایتی ازفایل میتوانید مبلغ خود را پس بگیرید

با توجه به محدودیت های ایجاد شده توسط برخی از بانکها در خریدهایی با مبالغ کمتر از 5000 تومان مانند بانک ملی و ...،خواهشمند است جهت انجام این قبیل خریدها از کارتهای سایر بانکهای بدون محدودیت مبلغ استفاده فرمایید

امکان 10 بار دانلود با یک پرداخت در 5 روز اینده وجود داردپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,950 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
maliyat-bime-moshaver-_1828109_2396.zip270.9k